Information om planarbete kring Trygg-Hansa huset

Styrelsen har skickat ut information till medlemmarna kring de pågående förändringarna av detaljplanen för fastigheterna Brädstapeln 13 och 16, dvs Trygg-Hansa huset. Observera de tidpunkter som finns i underlagen yttranden.

Handlingarna i ärendet finns hos kommunens Stadsbyggnadskontor:

http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2009-04274&docview=1#stage4